7. Kent Araştırmaları Kongresi (7. UKAK)

KONGRE TARİHİ

5/16/2022 - 5/18/2022

KONGRE ŞEHRİ

, Turkey

KONGRE YERİ

Turkey

KONGRE WEB SİTESİ

https://kentarastirmalari.org/icus2022/

7. Kent Araştırmaları Kongresi QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

VII. KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

7th Conference on Urban Studies

SÜRDÜRÜLEBİLİR, YAŞANABİLİR, ERİŞİLEBİLİR

KONUT VE YAŞAM ÇEVRELERİ

Sustainable, Decent, Affordable Housing and

Living Environments

 

16-17-18 Mayıs 2022, Ankara

KONGRE TAKVİMİ / CONFERENCE CALENDAR

Genişletilmiş Özet Gönderimi / Extended Abstract Submission:                    07 / 02 / 2022

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı Notification of Acceptance:                     20 / 02 / 2022

Revize Edilmiş Metinlerin Teslimi: Submission of Revise Papers:                    20 / 03 / 2022

Kongre Programının İlanı / Announcement of the Conference Program:        15 / 04 / 2022

 

Son on beş yılda, küresel ölçekte yaşanan bir dizi olay konut alanında varlığını koruyan paradigmaların gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır. Konutu ekonomik bir meta- yatırım ve servet aracı- olarak gören yaklaşım, konut sektöründe finans piyasalarının artan hâkimiyeti ile konutun finansallaşması sonucunu doğurmuş ancak yaşanan ekonomik krizler, özellikle de 2008 Küresel Mali Krizi, bu yaklaşımın toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Kriz sonrası dönemde dünyanın pek çok ülkesinde derinleşen konut sorunu ‘konuta ekonomik erişebilirlik krizi’ olarak tarif edilmeye başlanmıştır. Bu kriz karşısında, konutun daha ziyade sosyal bir mal olduğunu vurgulayan, konutu bir insan hakkı olarak gören yaklaşım güncel tartışmalarda ağırlığını yeniden hissettirmeye başlamıştır. Bugün içinde bulunduğumuz küresel salgın koşulları ile birlikte tüm hayatın yaşanan konutun sınırları içine sığması gerekliliği, konutun en temel işlevi olan barınma işlevini ve bu işlevin yeterli ve karşılanabilir olmasını savunan yaklaşımı tekrar gündeme getirmiştir. Her paradigma kendine özgü, birbiriyle ilişkili birtakım kavramları, konuları ve ilkeleri öne çıkararak konut politikalarını ve karar verme süreçlerini değiştirir. Bu doğrultuda, içinde bulunduğumuz dönemde politik tartışmalarda ve uluslararası strateji belgelerinde temel vurgunun ‘herkesin yeterli ve karşılanabilir konuta erişimi ve sürdürülebilir konut çevrelerinin sağlanması’ üzerinde olduğu görülmektedir. 

Konutu dünyanın her yerindeki insanlar için yaşamın merkezi haline getiren küresel salgın koşulları nedeniyle konut piyasalarında yeni birtakım eğilimler ile sorun alanları ortaya çıkmaya başlamıştır. Temel eğilimler, merkezi ve görece daha yoğun alanlardan konut ve insan yoğunluğunun daha az olduğu çepere doğru hareketlilik, çok katlı apartman yapıları yerine müstakil konutlara artan talep, yazlık-mevsimlik olarak kullanılan ikinci konutların ana konut olarak kullanılmaya başlanması, mevcut konutun sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla konut içi yatırımların artması şeklinde sıralanabilir. Bu eğilimlerin yanı sıra, evde geçirilen zamanın artması sebebiyle artan konut harcamaları, işsizlik ve gelir kaybının yol açtığı kira ve konut harcamalarının ödenmesindeki problemler, konut üretimindeki yavaşlama ile konut seçeneklerinin daralması sonucunda artan konut ve kira değerleri ise temel sorun alanlarından öne çıkanlar olmuştur. Tüm bunların sonucunda bir yanda gelir kaybı yaşarken konut harcamaları artan hanehalkları ile diğer yanda daha iyi ekonomik koşulları sayesinde az yoğun, daha çok yeşil ve açık alana sahip ve daha güvenli konut çevrelerine erişme imkânı bulan hanehalkları arasındaki sosyal ve mekânsal uçurumun da açıldığı gözlenmektedir. Konut yakın çevresinde, sağlıklı bir yaşam için herkesin erişebileceği açık ve yeşil alanlar ile kamusal mekânlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Buradan hareketle 7. Kent Araştırmaları Kongresi “Sürdürülebilir, Yaşanabilir, Erişilebilir Konut ve Çevreleri” başlığı altında dünyada ve Türkiye’de konut bağlamında aşağıdaki konuları tartışmaya açmayı amaçlamaktadır:

 

Herkes için Konut

Konut hakkı

Karşılanabilir konut

Konut standartları

Mülk konut ve kiralık konut sektöründeki eğilimler

 

Sürdürülebilir Yapılı Çevre ve Konut

Sürdürülebilir konut ve konut çevresi

Sürdürülebilir renovasyon

Enerji etkin tasarım 

Enerji yoksulluğu

Kentsel alanlarda su tüketimi

Konut çevreleri ve yeşil altyapı 

 

Konut ve Konut Çevrelerinde Yaşam Kalitesi

Konut ve çevre koşulları 

Konut ve çevre memnuniyeti

 

Konut Üretimi

Konut ihtiyacı ve talebi

Mülkiyet yapısındaki değişimler

Konut sunumu ve aktörler

Yeni konut üretimi

Mevcut konuta yeniden yatırım

Arsa ve altyapı sunumu

 

Konut ve Ekonomi

Konut piyasaları ve ekonomi ilişkisi

Konutun finansallaşması

Konut finansman mekanizmaları

 

Konut Politikaları

Konut alanlarında kentsel dönüşüm

Sosyal konut politikaları

Öncelikli ve dezavantajlı gruplar için konut politikaları

Göçmenler ve sığınmacılar için konut politikaları

Konut ve yasal çerçeve

 

Konut Alanları Planlaması ve Tasarımı

Yer seçimi

Konut tasarım ilkeleri

Kompakt/derişik kentler

Kentsel saçaklanma

İkinci konutlar

Ulaşım odaklı gelişme

Konut ve açık-yeşil alan ilişkisi

 

Konut, Güvenlik ve Sağlık

Kentsel suç

Hava kalitesi, hava kirliliği

Konut kullanım güvenliği

Sağlıklı konut çevreleri ve konut

 

Kentsel Riskler ve Afetler

Konut alanlarında afet riskleri ve yönetimi 

Konut alanlarında deprem risk analizi ve CBS

Konut alanlarında deprem risk yönetimi

Konut yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi

 

Yeni Normalde Konut Çevreleri ve Konut

Küresel salgın ve sonrasında konut çevresi ve konut kullanımında değişimler 

Küresel salgın ve sonrasında konut çevresi ve konut tasarımı

Küresel salgın sonrasında artan eşitsizlikler 

Konutta çok işlevlilik 

Konutta uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim 

Yeni göçebe kültürü ve mobil evler 

 

Kent, Mahalle ve Konut

Mahalle kavramındaki değişimler

Kapalı siteler

Müşterekler

Mahallede kamusal ve ortak alanlar

Sosyal ve mekânsal ayrışma

 

Mimarlık Mirası Konutlar ve Konut Alanları

Tarihi konut çevrelerinde güncel koruma yaklaşımları

Tarihi kırsal ve kentsel konut çevrelerinde ve konutlarda yaşam

Geleneksel konutlarda iç mekan konfor koşulları

Geleneksel konutlarda yapı performansı ve enerji verimliliği

Tarihi konut alanlarında afet dirençliliği ve risk yönetimi

Tarihi konut alanlarında kentsel dönüşüm uygulamaları

 

Kültürel miras olarak tarihi, geleneksel ve modern dönem konut ve konut çevreleri

Yasal ve yönetsel çerçeve

Koruma politikaları ve ekonomisi

Mimarî, mekansal ve yapısal özellikleri 

Koruma, sağlıklaştırma ve yeniden kullanım 

Dönüşüm ve yenileme

Kullanıcı-konut ilişkisi, kullanıcı beklentileri ve memnuniyeti

Değişen ve gelişen standartlar, güvenlik, sağlık, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik

Enerji performansı ve verimliliği

İklim değişiminin etkileri ve uyum

Afet dirençliliği ve risk yönetimi

 

Kullanıcı Odaklı Konut ve Çevre Tasarımı

Kapsayıcı tasarım ve erişilebilirlik

Kullanıcı deneyimi ve kullanıcı odaklı tasarım

Konut ve çevrelerinde kullanıcı memnuniyeti

Konut, konut çevreleri ve çocuklar 

Konut, konut çevreleri ve yaşlılar

Konut, konut çevreleri ve kadınlar

Konut, konut çevreleri ve dezavantajlı gruplar 

 

Konut, Konut Çevresi ve İleri Teknoloji

Akıllı kentler 

Akıllı konutlar 

Konut çevrelerinde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı

Sürdürülebilir yapı teknolojileri ve malzemeleri

Konut yapıları performansı ve ileri teknoloji