Entrepreneurship in a Globalized World Congress 2023

KONGRE TARİHİ

6/8/2023 - 6/10/2023

KONGRE ŞEHRİ

İstanbul, Türkiye

KONGRE YERİ

Venue: Istanbul Topkapı University Kazlıçeşme Campus, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey [and Online]

KONGRE WEB SİTESİ

https://www.topkapi.edu.tr/tr-TR/home-ana-sayfa/147642

Entrepreneurship in a Globalized World Congress 2023 QR Kod

Puanlama:

(0/5)

DAVET

Entrepreneurship in a Globalized World Congress 2023 

08-10 June 2023, Hybrid

Venue: Istanbul Topkapı University Kazlıçeşme Campus, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey [and Online]

 

 

 

Entrepreneurship in a Globalized World Congress 2023 will be a hybrid peer-reviewed international event organized in Istanbul and online from 8 to 10 June 2023 by Istanbul Topkapı University (Topkapı). The main language of the congress is English, but there will also be sessions in Turkish. Sessions will be held in person and online via Zoom/Teams.

This congress is warranted as we move towards a post-Pandemic state. The Covid-19 crisis, with all the horrors it has caused, also offers an opportunity to reflect and reinvent. At some point, international travel was completely halted, and a logistics crisis unfolded as if it would never return to “normal.” The impact on enterprises and entrepreneurs, especially those connected across borders was immense. Similar to previous major crises, the Pandemic caused substantial decrease in the number of newly registered companies while also reducing innovation as access to and availability of funds were curbed as reported by a recent World Bank report (2022). It was also apparent that developing countries were affected worse than countries with relatively better wealth and resources. At the same time, the Pandemic was an opportunity to showcase the importance of entrepreneurship and innovation as Wyskiel, Director of Johns Hopkins Technology Ventures, put it: “The essence of entrepreneurship is identifying an unmet need and moving as fast as possible to get a meaningful product to market. This is exactly what society needs during crisis situations like the COVID-19 pandemic.” Beyond the pandemic, we have seen similar trends raising similar questions during the 2008 Global Financial Crisis and, in a more regional level perhaps, the Ukraine conflict is asking comparable questions to entrepreneurship and innovation. Alongside such acute impacts, crises also inflict longer-term adverse impact on economies which often result in a decline in earnings and job creation. Then again, entrepreneurship rises as one of the strategic options to this end.

With this congress, we would like to offer a venue for debates and studies on the particular relationship between crises and entrepreneurship and innovation. You may find below a non-exhaustive list of topics:
 

 • Future of Entrepreneurship
 • Corporate Entrepreneurship & Intrapreneurship
 • Entrepreneurship and Innovation
 • Entrepreneurship and Sustainability
 • Digital Entrepreneurship
 • Entrepreneurial Ecosystems
 • Entrepreneurship amid Crisis
 • Family Businesses and Challenges
 • Women Entrepreneurs
 • Gender and Entrepreneurship
 • LGBTQI+ and Entrepreneurship
 • Startups, Small Businesses and Challenges
 • Immigrant Entrepreneurs
 • Global Entrepreneurs
 • Laterpreneurs and Self-Employment
 • Youth Entrepreneurship
 • Entrepreneurship in Emerging Economies
 • Religion, Enterprise and Entrepreneurship
 • Social Entrepreneurship
 • Leadership Challenges in Entrepreneurship
 • European Union, Enterprise and Entrepreneurship Policies
 • Financial Challenges of Entrepreneurs
 • Entrepreneurship Visas and Global Mobility


 

The congress is open to all native and foreign academicians and researchers involved with the subject matter. Participants should fill the registration form https://forms.gle/WBoxWEjap8XDaUwA7 and add the abstract formatted according to the abstract template to the form by 23 April 2023.

As indicated in the congress calendar, full papers can be submitted after the congress to be included in the proceedings book, which will be published by Transnational Press London, the official publisher of the congress.

 

Küreselleşen Dünyada Girişimcilik Kongresi 2023

08-10 Haziran 2023, Hibrit

Yer: İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü, Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye [ve Online]

 

Küreselleşen Dünyada Girişimcilik Kongresi 2023, İstanbul Topkapı Üniversitesi (Topkapı) tarafından hem İstanbul'da bizzat hem de online olarak, 8-10 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek hibrit ve çift kör hakem değerlendirmeli uluslararası bir etkinlik olacaktır. Kongrenin ana dili İngilizce olmakla birlikte Türkçe oturumlar da bulunacaktır. Oturumlar yüz yüze veya Zoom/Teams üzerinden online olarak yapılacaktır.

Pandemi sonrası bir döneme ilerlerken böyle bir kongrenin gereği ortaya çıkmaktadır. Covid-19 krizi, yol açtığı tüm dehşetiyle aynı zamanda düşünme ve yeniden icat etme fırsatı sunmaktadır. Bir noktada, uluslararası seyahat tamamen durdurulmuş ve sanki asla “normale” dönülmeyecekmiş gibi bir lojistik kriz ortaya çıkmıştı. Bunun işletmeler ve girişimciler, özellikle de sınır ötesi bağlantılı olanlar üzerindeki etkisi çok büyüktü. Önceki büyük krizlere benzer şekilde, Pandemi yeni kayıtlı şirketlerin sayısında önemli bir düşüşe neden olurken, aynı zamanda yakın tarihli bir Dünya Bankası raporunda (2022) bildirildiği üzere, fonlara erişim ve fonların varlığı kısıtlandığı için inovasyonu da azaltmıştı. Gelişmekte olan ülkelerin nispeten daha zengin ve daha çok kaynağa sahip ülkelerden daha fazla etkilendiği de açıktı. Johns Hopkins Technology Ventures Direktörü Wyskiel'in belirttiği gibi, Pandemi aynı zamanda girişimciliğin ve yeniliğin önemini göstermek için bir fırsattı: "Girişimciliğin özü, karşılanmamış bir ihtiyacı tespit etmek ve mümkün olan en hızlı şekilde hareket ederek pazara anlamlı ürünleri ulaştırmaktır. COVID-19 salgını gibi kriz durumlarında toplumun ihtiyaç duyduğu şey tam olarak budur.” Pandeminin haricinde, 2008 Küresel Mali Krizi sırasında benzer soruları gündeme getiren benzer eğilimler görülmüş ve belki daha bölgesel bir düzeyde, Ukrayna çatışması girişimcilik ve inovasyonla karşılaştırılabilir sorular sormaktadır. Bu tür akut etkilerin yanı sıra krizler, ekonomiler üzerinde genellikle kazançlarda ve iş yaratmada düşüşle sonuçlanan daha uzun vadeli olumsuz etkilere de neden olur. Yine girişimcilik bu amaca yönelik stratejik seçeneklerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Bu kongre ile, krizler ile girişimcilik ve yenilikçilik arasındaki özel ilişki üzerine tartışmalara ve çalışmalara bir alan sunmak istiyoruz. Aşağıda kısıtlayıcı olmayan bir konu listesi yer almaktadır:
 

 • Girişimciliğin Geleceği
 • Kurumsal Girişimcilik ve Kurum İçi Girişimcilik
 • Girişimcilik ve Yenilik
 • Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik
 • Dijital Girişimcilik
 • Girişimcilik Ekosistemleri
 • Krizlerde Girişimcilik
 • Aile İşletmeleri ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Kadın Girişimciler
 • Cinsiyet ve Girişimcilik
 • LGBTQİ+ ve Girişimcilik
 • Startuplar, Küçük İşletmeler ve Karşılaşılan Sorunlar
 • Göçmen Girişimciler
 • Küresel Girişimciler
 • Geç Girişimciler ve Serbest Meslek
 • Genç Girişimciler
 • Yükselen Ekonomilerde Girişimcilik
 • Din, Girişim ve Girişimcilik
 • Sosyal Girişimcilik
 • Girişimcilikte Liderlik Zorlukları
 • Avrupa Birliği, Girişim ve Girişimcilik Politikaları
 • Girişimcilerin Finansal Zorlukları
 • Girişimci Vizeleri ve Küresel Hareketlilik


 

Kongre, konuyla ilgili yerli ve yabancı tüm akademisyen ve araştırmacılara açıktır. Katılımcıların 23 Nisan 2023’e kadar https://forms.gle/WBoxWEjap8XDaUwA7 kayıt formunu doldurmaları ve özet şablonuna göre biçimlendirilmiş özeti forma eklemeleri gerekmektedir.

Kongre takviminde belirtildiği üzere tam metin bildiriler, Kongrenin resmi yayıncısı olan Transnational Press London tarafından basılacak olan bildiri kitabında yer almak üzere kongreden sonra gönderilebilir.